Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

            Smluvní strany sjednávají rámcovou  kupní smlouvu s tím, že podmínky sjednané níže platí pro jejich vzájemné vztahy, tj. jednotlivé kupní smlouvy sjednané na základě konkrétní objednávky kupujícího a dodání zboží prodávajícím.

II. Předmět plnění

            Předmětem plnění je zboží představující sortiment prodávajícího

III. Objednávka

Kupující po dobu platnosti této smlouvy podává prodávajícímu ústní (telefonickou) nebo písemnou objednávku (dopis, e-mail) obsahující:

a)      druh zboží

b)      množství jednotlivého zboží

c)      termín dodání

d)     způsob dodání

V případě telefonické objednávky sjednají strany případně i další podrobnosti obchodu.

Prodávající se zavazuje objednávku v dojednaném rozsahu a v dojednaném termínu splnit. 

IV. Cena

            Cena jednotlivých druhů zboží je stanovena dle ceníku a kupující prohlašuje, že s ceníkovými cenami souhlasí. Cena může být sjednána i mimo ceník dohodou. 

V. Termín dodání

Předmět kupní smlouvy je dodáván v termínu, který je smluvními stranami sjednán pro konkrétní kupní smlouvu (při projednávání objednávky) ústní nebo písemnou formou.

VI. Doklady ke zboží

            Prodávající současně s předáním zboží vystavuje a předává dodací list, obsahující popis zboží, množství a cenu zboží. Kupující nebo jeho zástupce, který zboží přebírá, je povinen na dodací list vyznačit čitelným způsobem své jméno, příjmení  a dodací list originálně podepsat.

VII. Nabytí vlastnického práva

            Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží:

a)      jeho převzetím, uhradil-li cenu zboží před jeho převzetím nebo současně s jeho převzetím.

b)      uhrazením jeho kupní ceny má-li cenu zboží uhradit až po jeho převzetí.

VIII. Platební podmínky

  1. Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu vyplývající z faktury ve lhůtě splatnosti 30 - 60 dní dle kupní smlouvy.

1        Prodávající má právo vystavit fakturu neprodleně poté, co bylo objednané zboží předáno kupujícímu nebo veřejnému dopravci k přepravě do místa určení pro kupujícího.

IX. Záruka zpětného odběru

         Smluvní strany se dohodly na zpětném odběru zboží. Zpětný odběr se vztahuje pouze na zboží nepoškozené, nepoužité, nijak nepoznačené, v originálním obalu. 

X. Obratový bonus

        Smluvní strany se dohodly na fixním  obratovém bonusu ve výši předem dohodnutých % z obratu bez DPH realizovaném  za daný  kalendářní rok. Tento bonus bude vyplácen  kupujícímu  na základě dobropisu vystaveného prodávajícím  nejpozději do 15.ledna roku následujícího po sledovaném  období. 

dne 1.1.2020