Nákupní košík

Žádná položka
Celkem: 0,00 Kč

Dokončit objednávku

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Jiří Chmelař LIBOLI s.r.o.
se sídlem Havlíčkova 1417/40, Jihlava 586 01
IČ: 29369207
(dále jen "prodávající")
zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka75954

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen"kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.liboli.cz

Obchodní podmínky se nevztahují na osoby, které objednávají zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce,  technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, kapacita a ostatní údaje uvedené na www.elektrochmelar.com, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mají pouze informativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit v některých detailech - např. rozdíly v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze. Tam, kde je to obvyklé, bude současně se zbožím předán záručni list se seznamem záručních opraven a servisních středisek. U výrobků neobsahující záruční list jej nahrazuje faktura, která je součástí zásilky.


III. Uzavření kupní smlouvy

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:objednaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (pozor, nejde o automatický email, ale o potvrzení objednávky prodávajícím).

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky (viz sekce kontakty). 


IV. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.


V. Cena a platba

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu společnosti Jiří Chmelař LIBOLI s.r.o. jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu. Elektro Chmelař si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím; cena dopravy může být zahrnuta již v ceně - viz dopravní podmínky.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.
Přehled možných způsobů úhrad za zboží:

a) dobírkou - hotově řidiči dopravce při předání zboží.

b) převodem - z Vašeho účtu na účet prodávajícího 1921617309/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu.

Prodávající je plátcem DPH.


VI. Dodací lhůta

U zboží, které je skladem, probíhá odeslání zásilky zpravidla následující pracovní den, nejpozději do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době smluvním přepravcem prodávajícího. V případě vestavěných spotřebičů je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do deseti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.

 
VII. Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny (včetně DPH):

a) expresní zásilkovou službou GEIS - 109,-Kč převodem na účet prodávajícího, 129,-Kč zasílání na dobírku.
U výrobků, kde jejich velikost vyžaduje paletovou přepravu z důvodu možnosti poškození (ledničky, pračky, trouby...) bude účtována přeprava ve výši 299,-Kč.
Při nákupu nad 10 000,-Kč - doprava ZDARMA

b) osobním odběrem zboží na prodejně - poštovné 0,- Kč.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.

Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad; je přiložena v zásilce.


VIII. Záruka a servis

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on–line katalogu na www.elektrochmelar.com uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny: neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.

c) Místem uplatnění reklamace je provozovna firmy – Jiří Chmelař LIBOLI s.r.o., Školní 158, 396 01 Humpolec, tel.: 565 537 484, email:prodej@elektrochmelar.com. Pracovní doba: Po – Pá. 7:00 – 15:00 (osobní návštěvu pro reklamaci je nutné, ve vlastním zájmu, dohodnout předem). O uplatnění práv z vadného zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 2106 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,občanský zákoník“) reklamaci vyřídit.

d) Dopravu reklamovaného zboží k prodejci hradí zákazník.

e) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení dokladu o koupi či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout.


IX. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust. § 1829, odstavce 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech stanovených v ust. § 1837 občanského zákoníku.

Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli (prodávajícímu) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel (prodávající) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel (prodávající) vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Podnikatel (prodávající) může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


X. Ochrana osobních údajů

Firma Jiří Chmelař - LIBOLI s.r.o. se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými a účinnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti.

 

Při platbě kartou LYONESS na naší prodejně se nákup navyšuje o poplatek LYONESS ve výši 4% z celkové ceny !

CHYBA ÚDAJŮ VYHRAZENA !


V Humpolci dne 1. 1. 2014, Jiří Chmelař - LIBOLI s.r.o.

 

Kontakty
Prodejna

565 532 156


E-shop

608 325 433

Kategorie
Výrobci

Zastupujeme tyto značky

Solight Osram AEG Panasonic Philips Siemens Fagor Baumatic Amica Gorenje Princess